top of page

אין כמעט בית ומשפחה כיום שלא דואגים לבטח את עצמם מפני סיכונים בפוליסות ביטוח כאלו או אחרות (אי כושר, תאונות אישיות, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח מבנה, ביטוח תכולה, ביטוחי רכב ועוד)...

ביטוחים

אין כמעט בית ומשפחה כיום שלא דואגים לבטח את עצמם מפני סיכונים בפוליסות ביטוח כאלו או אחרות (אובדן כושר עבודה או אי כושר, תאונות אישיות, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח נכות, ביטוח מבנה, ביטוח תכולה, ביטוחי רכב ועוד).

הורים לילדים הזכאים לחינוך חובה חינם, וזאת בהתאם להוראות חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 משלמים, בנוסף, כחלק מתשלומי ההורים, גם בגין ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. ביטוח זה מקנה, בתנאים, בסייגים ובמגבלות הקבועות בו, כיסוי ביטוחי ופיצוי במקרה של פגיעה לילדים, אפילו אם זו התרחשה לאחר שעות הלימוד ואפילו בבית.

(לקריאה של תנאי וסייגי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, אשר נכון לתאריכים 1.9.19 עד 31.8.20 נערכה בחברת איילון - הקישו כאן).

ואולם, לא רבים טורחים או מסוגלים לקרוא את הפוליסות המורכבות והקשות להבנה אפילו למשפטן מיומן, ולא יודעים מה באמת כוללים (ולא כוללים) הביטוחים עליהם הם משלמים ממיטב כספים ובמשך שנים רבות.

הם לא יודעים מה מגיע להם בסופו של יום כשכבר מתרחש, לצערם, אירוע שבגינו הם מבקשים לקבל תגמולי ביטוח מחברת הביטוח.

הם לא יודעים גם כי, מעבר להוראות הפוליסה, חלים עליהם, ולעיתים רבות לטובתם, הוראות נוספות ולעיתים אף עדיפות על פני הוראות הפוליסה וגוברות עליה, כמו הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, חוק החוזים (חלק כללי), תשל״ג–1973 ועוד.

גם עורכי דין שלא מכירים ולא חיים את התחום ולא יודעים כיצד בנויה פוליסה, מה עומד מאחורי הוראותיה וסייגיה וכיצד יש לקרוא תנאים וסייגים ואילו מגבלות חלות על חברות הביטוח עלולים להיכשל בהבנת וניתוח הפוליסה וזכויות המבוטחים.

אין זה סוד גם כי בזמן אמת, ודווקא בשעת צרה והזדקקות אמיתית, מבוטחים רבים נתקלים ב"קשיים" וסחבת, בלשון המעטה, במימוש זכויותיהם מול המבטחים ואף בסירוב או דחייה מוחלטים, ולא בהכרח מוצדקים. 

לא פעם ולא פעמיים נתקלנו במבוטחים שהופתעו ממש לגלות שיש להם פוליסת ביטוח שעליה לא ידעו או שאותה לא זכרו, ושמקנה להם זכות לפיצוי כספי מכובד, או כי דרישתם לתשלום תגמולי ביטוח נדחתה שלא בצדק ושלא כדין.

אל תתמודדו לבד מול חברת הביטוח!

 

תנו לעורכי דין שבאו מעולם הביטוח ושעסקו ועוסקים כל העת בתביעות מכוח ביטוחים ופוליסות ומכירים היטב את כל השטיקים והטריקים לעזור לכם!

פנו עוד היום להתייעצות ולקבלת סיוע וליווי משפטיים.

פרטי התקשרות

שליחת פניה

תודה!

רחוב זיסמן עמנואל 31/20,

ירושלים, מיקוד 9313586

 

טל' : 02-3301900

  נייד : 0544-810614

 פקס': 077-6021447

 

דוא"ל: office@lawyed.co.il

  • Threads
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page